Програма І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті А. В. Шамрая

Нижче ви можете ознайомитися з програмою І Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми регіоналістики та музеології”, присвяченої пам’яті А. В. Шамрая . Захід відбудеться 7-8 листопада 2019 року на базі Донецького обласного краєзнавчого музею.

Програма конференції - ДОКМ

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

І Всеукраїнської науково-практичної конференції

з міжнародною участю

«ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛІСТИКИ ТА МУЗЕОЛОГІЇ»,

присвяченої пам’яті А. В. Шамрая

БРОВЕНДЕР ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ – доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії та археології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, завідувач Східноукраїн- ської філії Інституту археології Національної академії наук України, голова оргкомітету;

ЛИТВИНЕНКО РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії та археології Донецького  національно- го університету імені Василя Стуса, співголова оргкомітету;

ДОВБНЯ ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА – кандидат історичних наук, доцент, завідувач  сектору  науково-освітньої та методичної роботи Донецького обласного краєзнавчого музею, заступник голови оргкомі- тету;

ФІЛОНОВА КАТЕРИНА ЛЕОНІДІВНА – в. о. генерального дирек- тора Донецького обласного краєзнавчого музею;

БІЛЬКО ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ – учений секретар Донецького об- ласного краєзнавчого музею.

РЕДАКТОР-УКЛАДАЧ ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Довбня Ольга Анатоліївна – кандидат історичних наук, доцент, завідувач сектору науково-освітньої та мето- дичної роботи Донецького обласного краєзнав- чого музею.

ПОРЯДОК РОБОТИ

І Всеукраїнської науково-практичної конференції

з міжнародною участю

«ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛІСТИКИ ТА МУЗЕОЛОГІЇ»,

присвяченої пам’яті А. В. Шамрая

7 ЛИСТОПАДА (четвер)

10.30–11.30 – Реєстрація учасників конференції. Кава-брейк.

11.30–12.00 – Відкриття конференції.

12.00–13.30 – Круглий стіл: «Охорона культурної спадщи- ни: стан, проблеми, виклики».

13.30–14.30 – Перерва на обід.

15.00–17.00 – Секційні засідання:

 • соціально-економічні та суспільно-політичні проблеми історії України та Донбасу; видатні постаті України та Донбасу;
 • археологічні, культурологічні, етнографічні, еколого-гео- графічні аспекти краєзнавчих досліджень;
 • проблеми та перспективи музеїв і музеєзнавства; роль музеїв та наукових установ у розвитку історичного краєзнавства;

17.00–17.30 – підбиття підсумків, закриття конференції.

8 ЛИСТОПАДА (п’ятниця)

за вибором:

09.00–17.00 

 • Екскурсія до музею С. С. Прокоф’єва (с. Сонцівка, Покровський район);

12.00 -13.30

 • Екскурсія Краматорськом від Донецького обласного краєзнавчого музею (Краматорськ, Академічна,84)

14.00 – 17.00 

 • Дискусія “Свобода в умовах несвободи” Ведучі члени PEN -клубу України Алім Алієв та Петро Яценко
 • Презентація книги Олени Стяжкіної “Стигма окупації”.

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ

Доповіді – до 15 хвилин. Повідомлення – до 10 хвилин.

Відповіді на запитання, дискусія – до 7 хвилин.

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

7 листопада 2019 року

11.30–12.00

Музей історії ПраТ НКМЗ,

конференц-зал.

Модератор: кандидат історичних наук, доцент, завідувач сектору науково-освітньої та методичної роботи Донецького об- ласного краєзнавчого музею Довбня Ольга Анатоліївна

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

В. о. начальника Управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації – начальника відділу з питань туризму, курортів та охорони культурної спадщини Певної Аліни Валентинівні.

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

В. о. генерального директора Донецького обласного краєзнавчого музею Філонової Катерини Леонідівни.

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

Голови Донецької обласної організації Національної спілки краєзнавців України, кандидата педагогічних наук, доцента, доцента Слов’янського державного педагогічного університету Романька Валерія Івановича.

ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ:

«ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ВИКЛИКИ»

12.00–13.30

Музей історії ПраТ НКМЗ,

конференц-зал.

Модератор кандидат архітектури, доцент, завідувач ка- федри містобудування Донбаської національної академії будівни- цтва і архітектури Губанов Олексій Володимирович.

УЧАСНИКИ:

Глушко Світлана Миколаївна – головний спеціаліст відділу з питань туризму, курортів та охорони культурної спадщини.

Шарабан Світлана Сергіївна – директор КЗ «Адміністрація державного історико-архітектурного заповідника у м. Святогірсь- ку».

Губанов Олексій Володимирович – кандидат архітектури, доцент, завідувач кафедри містобудування Донбаської національ- ної академії будівництва і архітектури.

Калугіна Євгенія Валентинівна – координатор руху «Силь- ні громади».

Юков Олексій Олександрович – голова ГО «Плацдарм».

Склокіна Ірина Євгенівна – кандидат історричних наук, дослідниця Центру міської історії Центрально-Східної Європи.

СЕКЦІЯ 1

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ, СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА КУЛЬТУРНО-РЕЛІГІЙНІ ПРОБЛЕМИ

ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ДОНБАСУ. ВИДАТНІ ПОСТАТІ УКРАЇНИ ТА ДОНБАСУ

15.00–17.00

Музей історії міста Краматорської міської ради,

конференц-зал.

Керівники секції:

 • доктор історичних наук, професор, член-кореспондент На- ціональної академії наук України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України (м. Київ) Моця Олександр Петрович.
 • кандидат історичних наук, старший науковий співробіт- ник Інституту історії України НАНУ (м. Київ) Кокін Сергій Ана- толійович.
 1. Моця Олександр Петрович, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Ін- ституту археології НАН України (м. Київ).

Перші кроки поширення християнства на території Донбасу.

 1. Оліцький В’ячеслав Олександрович, кандидат історич- них наук, старший викладач кафедри історії Сумського держав- ного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (м. Суми). Роль Петра Калнишевського в колонізації Степової України.
 2. Токаленко Павло Олегович, аспірант кафедри філосо- фії, політології та українознавства Херсонського національного технічного університету (м. Херсон).

«Не было, нет и быть не может». Боротьба за право вільно вживати та користуватися українською мовою в роки першої російської революції та столипінської реакції (1905–1911 рр.).

 1. Євсеєнко Сергій Андрійович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри вітчизняної та зарубіжної історії Горлівсь- кого інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педа- гогічний університет» (м. Бахмут).

Початок відновлення промисловості та транспорту: Горлівський район в 20-ті роки ХХ ст.

 1. Довбня Ольга Анатоліївна, кандидат історичних наук, доцент, завідувач сектору науково-освітньої та методичної робо- ти Донецького обласного краєзнавчого музею (м. Краматорськ); Пономарь Юлія Іванівна, молодший науковий співробітник сектору науково-освітньої та методичної роботи Донецького об- ласного краєзнавчого музею (м. Краматорськ).

Історико-статистичний вимір політичних репресій компартійно-радянського режиму проти населення Донеччини у 1927–1956 рр. (за матеріалами науково- довідкового видання «Реабілітовані історією»).

 1. Бривко Микола Вікторович, науковий співробітник Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянсь- кі могили» (м. Київ).

Донецький вимір Биківнянської трагедії (за матеріалами архівно-кримінальної справи Погорєлова Дмитра Іпатійовича).

 1. Кокін Сергій Анатолійович, кандидат історичних наук, старший наук. співробітник, старший науковий співробіт- ник відділу історії України 20 х – 30 х років ХХ століття Інституту історії України НАН України (м. Київ).

Вихід з Великого терору 1937–1938 рр. в СРСР: як це було на Донбасі. Порівняльний аналіз.

 1. Добровольський Олександр Борисович, краєзнавець, дослідник українського руху спротиву (м. Слов’янськ). Український національний рух на окупованих територіях Донбасу (1941–1943 рр.).
 2. Фомін Андрій Володимирович, кандидат  історич- них наук, доцент, доцент кафедри історії та археології Східноу- країнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк).

Розкуркулені та аграрна політика нацистів в окупованому Донбасі (1941–1943 рр.).

 1. Фечко Іван Іванович, студент другого курсу освітньої програми «Американістика та європейські студії» Київського на- ціонального університету імені Тараса Шевченка (м. Київ). Микола Чернявський – донецький письменник розстріляного відродження: етапи життя та реабілітація пам’яті.
 2. Скалозуб Андрій Іванович, студент другого курсу освітньої програми «Американістика та європейські студії» Київсь- кого національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ).

Життя та діяльність Євгена Павловича Стахова – героя української націоналістичної гілки руху опору на Донбасі.

 1. Білько Дмитро Вікторович, учений секретар Донець- кого обласного краєзнавчого музею, старший науковий співробіт- ник сектору фондів Донецького обласного краєзнавчого музею (м. Краматорськ).

Неопубліковані дописи Олекси Тихого (за матеріалами архівно-кримінальної справи № 94).

 1. Булдикова Раїса Яківна, викладач-методист маши- нобудівного коледжу Донбаської державної машинобудівної ака- демії (м. Краматорськ).

«Микита Шаповал – борець за визволення України».

 1. Лисак Тетяна Костянтинівна, викладач-методист, заступник начальника коледжу з навчальної роботи, ВСП НАУ Слов’янський коледж Національного авіаційного університету, го- лова краєзнавців Слов’янщини (м. Слов’янськ); Лисак Лариса Ко- стянтинівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач ка- федри гуманітарної підготовки Донбаської національної академії будівництва і архітектури (м. Краматорськ).

Видатні люди села Прелесне.

 1. Волошина Наталія Євгенівна, директор Музею історії міста Краматорської міської ради, заслужений праців-ник культури України, почесний громадянин міста Краматорська (м. Краматорськ).

«Видатний фізик-теоретик О. Г. Сітенко».

СЕКЦІЯ 2

АРХЕОЛОГІЧНІ, КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ, ЕТНОГРАФІЧНІ, ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНІ

АСПЕКТИ КРАЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

15.00–17.00

Донецький обласний краєзнавчий музей тимчасовий виставковий зал

Керівники секції:

 • доктор історичних наук, доцент (м. Сєвєродонецьк) Бро- вендер Юрій Михайлович.
 • кандидат історичних наук, завідувач відділом археоло- гії Дніпропетровського національного  історичного  музею  імені  Д. І. Яворницького (м. Дніпро) Старік Олександр Володимиро- вич.
 1. Коваль Юрій Георгійович – старший науковий спів- робітник науково-методичного сектору охорони пам’яток археоло- гії, історії та культури Донецького обласного краєзнавчого музею (м. Краматорськ).

Нові знахідки доби каменю на території Донецької області (за результатами археологічних розвідок 2016–2019 рр.).

 1. Дубяга Андрій Павлович, аспірант Донецького націо- нального університету імені Василя Стуса (м. Вінниця).

Аналіз зброї Донецько-донського варіанту катакобної культури крізь призму класифікації озброєння с. Венцла.

 1. Циміданов Віталій Владиславович, кандидат істо- ричних наук, завідувач  науково-методичного  сектору  охоро-ни пам’яток археології, історії та культури Донецького обласного краєзнавчого музею; Циба Ольга Петрівна, завідувач сектору фон- дів, старший науковий співробітник науково-методичного сектору охорони пам’яток археології, історії та культури Донецького облас- ного краєзнавчого музею (м. Краматорськ).

Нові знахідки металевих знарядь доби пізньої бронзи із середнього Подонців’я.

 1. Бровендер Юрій Михайлович, доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії та археології Східноукраїнсько- го національного університету імені Володимира Даля, завідувач

Східноукраїнської філії Інституту археології Національної академії наук України (м. Сєвєродонецьк).

Вивчення виробничої діяльності Донецького гірничо- металургійного центру епохи бронзи на початку XXI ст.

 1. Татаринов Сергій Йосипович, кандидат історичних наук, доцент (м. Бахмут).

Геологія бахмутських мідних рудників епохи бронзи.

 1. Давиденко Володимир Вікторович, краєзнавець, член Національної спілки краєзнавців України (м. Слов’янськ).

Речі епохи бронзи з фондів Музею народної архітектури, побуту та дитячої творчості (с. Перелесне Донецької області).

 1. Харламова Аліна Олександрівна, науковий співробіт- ник Музею археології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Перспективи пошуку половецьких кочовищ на Сіверському Дінці.

 1. Старік Олександр Володимирович, кандидат історич- них наук, завідувач відділом археології Дніпропетровського націо- нального історичного музею імені Д. І. Яворницького (м. Дніпро); Юрченко Анна Володимирівна, наукова співробітниця відділу археології Дніпропетровського національного історичного музею імені Д. І. Яворницького (м. Дніпро).

Археологічна експедиція ДНІМ-2019 як приклад комплексного краєзнавчого дослідження.

 1. Курячий Костянтин Вікторович, начальник науко- во-дослідного відділу Регіонального ландшафтного парку «Крама- торський» (м. Краматорськ), Погребняк Олексій Ігорович, провід- ний науковий співробітник Регіонального ландшафтного парку

«Краматорський» (м. Краматорськ), Сидоренко Оксана Анатоліївна, науковий співробітник, Регіональний ландшафтний парк «Кра- маторський» (м. Краматорськ).

Охоронювані види рослин заповідних ділянок РЛП «Краматорський».

 1. Щибря Леонід Іванович, краєзнавець, член Національної спілки краєзнавців (м. Ізюм).

Чому зникає Ізюмець?

 1. Араньо Віталій Лазарович, молодший науковий співробітник науково-методичного сектору охорони пам’яток археології, історії та культури Донецького обласного краєзнавчого музею (м. Краматорськ).

Монументальне мистецтво міста Краматорська: стан, проблеми, перспективи.

 1. Овсянникова Наталія Борисівна, керівник наукового гуртка МАН України Центру позашкільної роботи (м. Краматорськ). Історія втраченої Свято-Покровської Церкви селища Біленьке.
 2. Губанов Олексій Володимирович, кандидат архітекту- ри, доцент, завідувач кафедри містобудування Донбаської націо- нальної академії будівництва і архітектури (м. Краматорськ). Пам’ятка архітектури національного значення Успенський собор Святогірського Успенського монастиря: історико- архітектурний аналіз.
 3. Киркач Віталій Анатолійович, археолог, науковий співробітник Слов’янського краєзнавчого музею (м. Слов’янськ). Слов’янський некрополь: дослідження міських кладовищ Слов’янська.
 4. Кулішов Михайло Володимирович, краєзнавець, член Національної спілки краєзнавців України (м. Бахмут).

Дослідження О. В. Терещенка середини XIX ст. – джерело з топоніміки Бахмутського краю (до історії заснування села Зайцево-Микитівки).

 1. Романько Валерій Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри російської мови та літератури Дон- баського державного педагогічного університету (м. Слов’янськ). Остап Вишня і Донбас: біографічні та творчі зв’язки
 2. Скрипник Віктор Петрович, краєзнавець, член Національної спілки краєзнавців України.

Дискусії про місце битви князя Ігоря Новгород-Сіверського з половцями (до 220-річчя від часу першої публікації «Слова о полку Ігоревім»).

СЕКЦІЯ 3

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

МУЗЕЇВ І МУЗЕЄЗНАВСТВА;

РОЛЬ МУЗЕЇВ ТА НАУКОВИХ УСТАНОВ У РОЗВИТКУ ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА

15.00–17.00

Музей історії ПраТ НКМЗ,

конференц-зал.

Керівники секції:

 • доктор історичних наук, професор (м. Полтава) Бабен- ко Людмила Леонідівна.
 • доктор історичних наук, Люблінський католицький університет (Польща, м. Люблін ) Водзяновська Ірена.
 1. Бабенко Людмила Леонідівна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України, завідувач кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, заслужений працівник освіти України (м. Полтава).

Наукові форми історичного краєзнавства: з досвіду діяльності Всеукраїнської академії наук 1920–1930 х рр.

 1. Биздра-Куш Пауліна, кандидат історичних наук, Лабо- раторія досліджень історії Люблінського католицького університе- ту, Люблінський католицький університет Івана Павла II (Польща, м. Люблін).

Музейні заклади Люблінського католицького університету Івана Павла II вчора і сьогодні.

 1. Водзяновська Ірена, доктор історичних наук, Люблінський католицький університет (Польща, м. Люблін).

Роль університетських музеїв у розвитку історичного краєзнавства на прикладі Люблінського Католицького Університету.

 1. Глушко Марина Володимирівна, завідувач відділу До- нецького обласного краєзнавчого музею «Меморіальний музей-са- диба В. І. Немировича-Данченка та М. О. Корфа» (с. Нескучне). Інновації та інтерактивність у музейній справі.
 2. Ґавенцька Барбара Марія, доктор гуманітарних наук в області наук про мистецтво, доцент кафедри допоміжних історич- них дисциплін на історичному факультеті Університету Казимира Великого в Бидгощі (Польща, м. Бидгощ).

Роль музею в популяризації культурного ландшафту на прикладі Музею Келецького села у Польщі.

 1. Гутник Світлана Віталіївна, науковий співробітник Музею історії міста Краматорської міської ради (м. Краматорськ). Досвід роботи Музею з наймолодшою аудиторією відвідувачів на прикладі роботи над книгою «Чарівна історія про місто».
 2. Дзержинська Любов Олександрівна, директор Музею історії приватного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод» (м. Краматорськ).

Інноваційні практики у музейній справі (на прикладі Музею історії ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод»).

 1. Лантрат Марина Олексіївна, мистецтвознавець, заві- дувач меморіальним відділом КЗ «Художньо-меморіальний музей І. Ю. Рєпіна» (м. Чугуєв).

Ілля Рєпін – новатор.

 1. Мовчан Олександр Олександрович, заступник гене- рального директора з адміністративно-господарської роботи, стар- ший науковий співробітник Донецького обласного краєзнавчого музею (м. Краматорськ).

Аудіодескрипція творів образотворчого мистецтва.

 1. Пальона Ольга Валеріївна, старший науковий співробітник Музею історії міста Краматорської міської ради (м. Кра- маторськ).

Висвітлення будівництва Новокраматорського машинобудівного заводу в пресі (на основі фондових матеріалів Музею історії міста Краматорської міської ради).

 1. Пальона Ольга Валеріївна, старший науковий спів- робітник Музею історії міста Краматорської міської ради (м. Крама- торськ), Кучина Наталія Олександрівна, головний зберігач фондів Музею історії міста Краматорської міської ради (м. Краматорськ). Особливості дослідження етнографічних зібрань на прикладі аналізу колекції жіночих сорочок (кінець ХІХ–початок ХХ ст.), що зберігаються у фондах музею історії міста Краматорської міської ради.
 2. Скіба Наталя Вячеславівна, старший науковий співробітник сектору науково-освітньої та методичної роботи Донець- кого обласного краєзнавчого музею (с. Сонцівка).

Сонцівський період життя Сергія Прокоф’єва

у контексті звернення до поняття «мала батьківщина» у музейній практиці (на прикладі меморіального музею С. С. Прокоф’єва).

 1. Філонова Катерина Леонідівна, в. о. генерального директора Донецького обласного краєзнавчого музею (м. Крама- торськ).

Краєзнавчі музеї: подолання радянського спадку та пошук свого обличчя.

 1. Шаповал Лариса Іванівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (м. Полтава). Місце народних музеїв у музейній мережі Полтавщини наприкінці ХХ – першій третині ХХІ століть.

Завантажити програму конференції

Поділитися в соціальних мережах:

Вам також має сподобатись...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *